Release 12 December 2019

Torsdagen den 12 december görs en release som innehåller uppdateringar i schemaklienten.

Ändrad kontroll av dubbelbokning

Ändringar har gjorts i schemaprogrammets felkontroll. Ändringarna kan vid övergången innebära att vissa lektioner som tidigare uppfattades som korrekt placerade nu får en felmarkering vid lektionskontroll. Så snart som möjligt efter uppdateringen bör schemaläggaren välja ”Verktyg – Kontrollera lektioner” för att upptäcka de lektioner som behöver åtgärdas. Se avsnittet Rekommenderade arbetssätt nedan för information om hur fel kan hanteras. Nedan finns mer detaljerad information om den nya felkontrollen.

Förändringar har gjorts beträffande hur schemaprogrammet kontrollerar dubbelbokning för grupper med elever och ingående klasser. I den förutvarande versionen fanns brister gällande villkorskontroll vid placering av lektioner. En komplicerad bedömning gjordes av helheten avseende både ingående klasser och elever, där eleverna antingen kopplas via sin klass eller registreras i gruppen eller läggs till via funktionen ”Lägg till/ta bort elev”. För att åtgärda bristerna krävdes ett enklare regelverk. Därför genomförs nu några förändringar i hur Skola24 schema hanterar dubbelbokningskontroll för grupper och elever. Förändringarna kommer att förenkla för användaren och på sikt även att möjliggöra lektionskontroll i Skola24 enligt ett liknande regelverk.

Förändringarna innebär att dubbelbokningar mellan lektioner nu kontrolleras separat för ingående klasser respektive ingående elever på en lektion. I och med att kontrollerna renodlas blir det tydligare för användaren varför vissa lektioner kan placeras samtidigt, medan andra inte kan det. Kontroll av dubbelbokning sker i två steg. I det ena steget undersöks vilka ingående klasser som finns inmatade på gruppen och vilka inmatningar som finns avseende samtidig placering av grupperna. I det andra steget kontrolleras alla elever som är knutna till lektionerna, oavsett om de ingår i gruppen eller har lagts till som ”pluselever”. Om dubbelbokning uppstår enligt någon av kontrollerna ”ingående klasser” eller ”ingående elever” tillåts inte samtidig placering.

Ändringar av inställningar i Tabell - Grupp:

 1. Funktionen ”Tillåt grupper att placeras samtidigt” tillät förut att elever var dubbelbokade. Detta är ändrat. Funktionen kan nu endast användas för att ange att grupper med samma inmatade ingående klasser kan placeras samtidigt. Om en eller flera elever finns i båda grupperna tillåts inte samtidig placering. 
 2. Tömning av kolumnen ”Ingående klasser” sker inte längre med automatik vid import av elever.  

Informationen om ”Ingående klasser” för grupper bör behållas medan placering av elever pågår. Annars finns en risk för att en grupp med elever felaktigt kan placeras samtidigt som en grupp utan elever. Även efter att elever har registrerats i grupperna finns sällan någon anledning att tömma ”Ingående klasser”. Ett undantag kan vara det läge då komplett elevinformation finns i alla grupper och schemaläggaren önskar hitta ytterligare placeringsmöjligheter för lektioner med valbara ämnen och liknande. I det fallet kan fler möjliga placeringar upptäckas om inmatning av ingående klasser töms. 

Rekommenderade arbetssätt: 

 1. Grupper med ingående klasser: använd följande funktioner för att tillåta samtidig placering
  a. Inmatning av ”Block” för grupper - tillåter samtidig placering av grupper med samma blocknamn
  b. Användning av ”Tillåt grupper att placeras samtidigt” för grupper – tillåter samtidig placering av angivna grupper
  c. På lektioner kan även undantagen ”Ignorera dubbelbokning - för klasser/grupper” och ”Ignorera dubbelbokning inom blocket - för klasser/grupper” användas. Dessa alternativ tillåter samtidig placering av alla grupper.
 2. Grupper med elever och lektioner där ”Lägg till/Ta bort elev” används: använd följande funktioner för att tillåta samtidig placering
  a. För en enskild elev där dubbelbokning ska tillåtas används inställningen ”Individuellt schema – ignorera dubbelbokning”.
  b. På lektioner kan även undantagen ”Ignorera dubbelbokning - för klasser/grupper” och ”Ignorera dubbelbokning inom blocket - för klasser/grupper” användas. Dessa alternativ tillåter samtidig placering av alla elever.