Fokus på ökad hälsa och ökat lärande i pandemins fotspår

I allt fler rapporter har pandemins påverkan på barn och ungas kunskapsinhämtning samt fysiska och psykiska hälsa belysts. Frånvaro från förskola och skola påverkar negativt på lång sikt. Under Almedalsveckan har frågan diskuterats i flera seminarier, så även under tisdagen då Elevhälsans professionsföreningar diskuterade ämnet.

Stora brister som har identifierats under pandemin har varit sämre tillgång till specialpedagogiskt stöd, att rutiner och strukturer i förskola och skola inte har fungerat eller har ändrats med kort varsel, ökad oro hos elever, större kunskapstapp och att förutsättningar för distansundervisning har varit olika och därför ökad risk för ojämlikhet. I panelen som diskuterade frågan fanns psykolog, skolsköterska, skolläkare, skolkurator på plats och diskussionen modererades av Carolina Klüft som har stort engagemang kring barns hälsa.

Utsatta barn 

De redan utsatta barnen har blivit mer utsatta och detta på grund av att trygghetsfaktorer som tidigare kunnat kompensera för riskfaktorer nu inte fanns. Det har heller inte funnits lika många skyddsfaktorer för barn då de inte haft samma tillgång till andra sociala sammanhang med trygga jämnåriga och trygga vuxna utanför hemmet.

Ökade samtal 

En tydlig skillnad som visats under pandemin är ökade samtal från barn in till stödlinjer. Det har funnits högre risk för våld i hemmet och högre risk för utsatthet på nätet. En viktig lärdom är att det måste finnas strukturer, rutiner och verktyg för att fånga upp frånvaro som börjar som ströfrånvaro för att kunna se mönster och sedan kunna följa upp. En faktor under pandemin, som kan få stora effekter framöver, har varit att det ekonomiska biståndet ej ökat utan att man har ”tagit från andra besparingar” för att lösa situationen. Nu krävs extra insatser för att säkra upp viktiga satsningar kommande år till barn och ungdomar.

Frånvaro – viktig faktor

Pandemin har påverkat alla skolformer, elever, lärare och alla som arbetar med skolan. De långsiktiga och negativa effekterna måste nu fångas upp och åtgärdas för att inte skapa ökade kunskapstapp eller risk för utanförskap. Frånvaro är en viktig del i detta arbete och skolorna för skolorna blir det en allt viktigare fråga.