Almedalen 2021

Skola24 på Almedalsveckan

Almedalsveckan - den demokratiska mötesplatsen för alla.

Det unika med Almedalsveckan är den stora bredd av aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, vilka tillsammans med politiska företrädare och media, träffas under en vecka i Visbys trånga gränder för att diskutera viktiga samfrågor.

Skola24 diskuterar nationell frånvarostatistik

Behövs nationell frånvarostatistik för att skapa en likvärdig skola? Kan den nationella statistiken öka skolornas förståelse för hur de arbetar med hög frånvaro? Många länder samlar in frånvarostatistik, precis som annan statistik från landets skolor, men det gör inte Sverige ännu.


Vi bjöd in en panel för diskussion den 5 juli kl.09.30 för att dikuskutera vad nationell frånvarostatistik kan göra för svensk skola. 

Björn Öckert Professor

Björn Öckert disputerade vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet 2001, och har sedan dess arbetat som forskare på IFAU på Uppsala universitet där han är professor vid nationalekonomiska institutionen.

Han forskar inom utbildningsekonomi och arbetsmarknads­ekonomi, och har studerat avkastning på utbildning, resurser i skolan, betydelsen av ålder vid skolstarten, sambanden mellan föräldrars och barns förmågor, maxtaxan i förskolan, sänkning av arbetsgivaravgifter och privat arbetsförmedling. Hans forskning har publicerats i tidsskrifter som Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Public Economics och Labour Economics.

Tidigare i år släppte IFAU en rapport, Barn och unga under coronapandemin, där Björn och hans kollegor presenterade ny forskning kring avsaknaden av nationell statistik av elevfrånvaro, annorlunda undervisningsformer och inställda nationella prov och hur detta tyvärr medför svårigheter att utvärdera effekterna av pandemin på skolans kvalitet och likvärdighet.

Aggie Öhman Verksamhetsutvecklare

Aggie Öhman har många års erfarenhet av att arbeta med problematisk skolfrånvaro och är en av de skoldebattörer som mest intensivt har verkat för att få in skolfrånvaro i skoldebatten. Aggie har länge efterfrågat nationell statistik över skolnärvaron på samma sätt som vi har för betyg, behörighet till gymnasiet med mera.

Hon grundade 2010 bloggen Prestationsprinsen som vill medverka till bättre förhållanden och bemötande av barn och unga. Ur den bildades en ideell förening som stöttar föräldrar och driver opinion. En annan del har utvecklats till den verksamhet där Aggie till vardags stöttar skolor och huvudmän i att förbättra sitt arbete med frånvaro.

Hon är författare till den ofta citerade rapporten Skolans tomma stolar – om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan, samt boken "Prestationsprinsen, för alla som möter barn & unga som tänker, känner och gör annorlunda". Aggie är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat specialpedagogik och psykologi.

Ingrid Martens Produktspecialist

Ingrid Martens har en bakgrund som forskare och gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen. Hon har varit gymnasielektor och har även ansvarat för schema och frånvaroadministration på gymnasiet i Falköping.

 

Under de dryga 20 år som hon har varit anställd på Skola24 har hon arbetat bland annat som verksamhetsexpert vid utveckling av IT-stöd för frånvarohantering. Hon har också representerat Skola24 i den arbetsgrupp inom SIS som har tagit fram standarden SS12000: ”Gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan”.

 

På uppdrag av kunder har hon sammanställt frånvarostatistik och analyserat frånvaromönster, och har därför stor erfarenhet av hur frånvaron ser ut i svenska skolor. Genom bevakning av antalet frånvaroanmälningar som inkommer till Skola24 har hon en unik kunskap om hur frånvaron varierar under ett år och vilka nivåer av anmäld frånvaro som är förväntade. Under pandemin har det varit angeläget att kunna jämföra frånvaron med normalnivån. Behovet av att samla in uppgifter om frånvaro på nationell nivå har blivit extra tydligt, eftersom det har funnits ett stort intresse av att veta om frånvaron är högre eller lägre än normalt.

Roger Haddad Riksdagspolitiker

Roger Haddad är riksdagsledamot och sitter i partistyrelsen för Liberalerna. Han blev invald till Riksdagen 2010 genom att bli personvald.

Roger har en pol. mag. i statsvetenskap och började att engagera sig redan på gymnasiet för skolpolitik så hans gymnasieskola hotades av nedläggning.

Roger är förste vice ordförande i utbildningsutskottet och är skolpolitisk talesperson för Liberalerna.

 

Läs mer om Roger Haddads politiska bakgrund

Helsingborgs stad

Ett av målen för Helsingborgs stad är att halvera den höga frånvaron på de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna. Kommunen definierar hög frånvaro som all frånvaro över 15%. 

FoU-enhetens syfte är att skapa relationer mellan forskning och skol- och fritidsförvaltningen genom att bland annat samla in material, följa upp och utvärdera gällande skolutvecklingsfrågor för de kommunala grund- och gymnasieskolorna. 

Det är huvudsakligen tre delar som tillsammans har störst betydelse för om eleverna klarar gymnasiebehörigheten och de är god skolnärvaro, goda socioekonomiska förutsättningar samt att eleverna tidigt får goda resultat i kärnämnena.

Läs mer om hur Helsingborgs stad arbetar målstyrt

Nationell frånvarostatistik ger ovärderlig hjälp för svensk skola

Skolverket har fått i uppdrag av en riksdagsmajoritet att se över möjligheten att upprätta nationell statistik över elevers frånvaro i skolan.  
- Vi ser att det idag saknas långsiktig statistik kring frånvaro och det finns heller ingen standard på vad det är man ska titta på eller utgå från när det handlar om frånvarodata. Att nu kunna utläsa trender eller slå fast tydliga problemområden är helt omöjligt. Så vi ser ett klart och tydligt behov av en nationell frånvarostatistik och vilket värde det faktiskt skulle ha, förklarar Ingrid Martens, Verksamhetsspecialist på Skola24.

Läs mer här

Debatt: Nationell statistik ökar närvaron i skolan

Genom att staten visar intresse för skolnärvaro ges frågan en högre prioritet. Det kan hjälpa skolor att ta större ansvar för att elever inte hamnar i långvarig frånvaro, skriver flera debattörer i Svenska Dagbladet.
Läs mer här